Cảm ơn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Bằng cách sử dụng ứng dụng này, bạn đã hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện (Điều khoản sử dụng).

Điều kiện chung

1. Bạn không được sao chép, tạo một dụng khác tương tự, cũng như không sửa đổi một ứng dụng khác để ngụ ý sai rằng nó có liên quan đến ứng dụng này.
2. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản của người dùng này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, bằng cách đăng các thay đổi tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi hoặc sửa đổi đó, điều gì tạo nên sự thay đổi về vật chất của người dùng sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, theo ý nghĩa tốt và sử dụng ý thức chung và phán đoán hợp lý.
3. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai cho bất kỳ phán xét hợp lý.
4. Với điều kiện bạn sử dụng ứng dụng Lịch Vạn Niên của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền, trong mọi mục đích, giữ lại, sử dụng và xuất bản một cách tổng hợp thông tin được thu thập từ người dùng ứng dụng của bạn.

Đăng ký

1. Chúng tôi cung cấp giao dịch mua trong ứng dụng trong ứng dụng với lựa chọn đăng ký hàng tháng, đăng ký hàng năm và đăng ký trọn đời.
2. Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes / Tài khoản Google Play khi xác nhận mua hàng
3. Các đăng ký được tự động gia hạn trừ khi tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại
4. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc điều chỉnh các mô hình định giá hiện tại và tương lai để sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Chính sách hoàn tiền

Đối với giao dịch mua trong ứng dụng được thực hiện thông qua App Store, chúng tôi không có quyền đưa ra bất kỳ khoản hoàn tiền nào. Cách duy nhất để nhận được tiền hoàn lại cho các giao dịch mua đó là liên hệ với Apple.

Bản quyền

Tất cả các tài nguyên bao gồm hình ảnh, video, âm thanh và văn bản được bảo vệ bởi nhãn hiệu và bản quyền. Bất kỳ việc sử dụng các nguồn trên mà không được phép là bất hợp pháp. Tất cả các quyền, tiêu đề liên quan đến ứng dụng này đều và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của chúng tôi và người cấp phép.